Pravidla programu pro děti (příměstský tábor "Malý kynolog", "Zamávejme spolu s pejskem létu", "Podzimní prázdniny s pejskem")

Pohyb účastníka tábora

 • ZÁKAZ běhání ve vnitřních prostorách tábora. Účastník tábora se pohybuje pouze v táborovém areálu, opustit ho smí pouze pod dohledem vedoucího.
 • Účastníkovi tábora je zakázán volný pohyb v areálu Skalka family park bez dozoru vedoucího, pohybuje se pouze v předem vymezených prostorách.
 • Po dobu konání táborového programu mimo táborový areál se účastník tábora musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost.

2. Chování účastníka tábora

 • Je výslovně ZAKÁZÁNO fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora.
 • Je výslovně ZAKÁZÁNO manipulovat s cizími osobními předměty.
 • Je výslovně ZAKÁZÁNO přivézt na tábor alkohol, drogy, omamné látky, cigarety, erotické pomůcky a zbraně. Také je výslovně ZAKÁZÁNA jejich konzumace a užívání. Při porušení tohoto bodu následuje okamžité vyloučení účastníka z tábora.
 • Je výslovně ZAKÁZÁNO přivézt si na tábor nebo používat bez dozoru oddílového vedoucího nůž (jakéhokoliv typu), nůžky a zápalná zařízení. Při porušení tohoto bodu následuje okamžité vyloučení účastníka z tábora.
 • Účastník tábora se chová ohleduplně k přírodě a svým chováním ji nijak nepoškozuje. Také nehladí bez svolení vedoucích zvířata v areálu Skalka family park Ostrava a svým chováním je nijak neomezuje.
 • Účastník tábora dodržuje pořádek a čistotu v táborovém areálu i jeho okolí.
 • Účastník tábora je povinen dodržovat účinné zákony a předpisy ČR.
 • Ke všem dospělým a spoluúčastníkům tábora včetně psa se účastník chová slušně a s pochopením, zdržuje se sprostých slov a násilného chování.
 • Účastník tábora se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
 • Účastník tábora pečuje o svěřené vybavení a užívá jej pouze k jeho danému účelu.
 • Poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení účastník tábora ihned hlásí vedoucímu tábora.
 • Účastník tábora nesmí bez svolení využívat majetek tábora nebo Skalka family park Ostrava.
 • Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí účastník tábora nebo jeho zákonný zástupce finančně nahradit, pokud se na způsobenou škodu nevztahuje pojištění účastníka.

3. Táborová činnost

 • Účastník tábora je povinen dodržovat harmonogram dne.
 • V průběhu tábora se účastník řídí pokyny vedoucích.
 • Je zakázáno svévolné maření táborové činnosti jednotlivci i skupinám.
 • Při činnosti ve skupinách se účastník tábora od skupiny nesmí svévolně oddělit.

4. Stravování

 • Účastník konzumuje potraviny pouze v prostorech k tomu určených (např. jídelna).
 • Účastník má právo na dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne.
 • Účastník se řídí pravidly pro konzumaci a uchovávání vlastních potravin, které stanoví vedoucí tábora podle podmínek daného tábora (potraviny přivezené z domova i zakoupené během tábora např. na výletě).

5. Péče o zdraví 

·  Účastníkům je zakázáno užívání jakýchkoli návykových, omamných či psychotropních látek, včetně tabáku a alkoholu, stejně jako jejich držení.

·  Účastníkům je zakázána konzumace energetických nápojů včetně jejich držení.

·  Účastník dbá o svou osobní hygienu a neodhazuje odpadky mimo nádoby tomu určeny.

·  Veškerá zranění, onemocnění a zdravotní obtíže nahlásí táborník neprodleně vedoucímu tábora.

·  V případě závažnějšího onemocnění nebo zranění bude táborníkovi ukončen pobyt bez nároku na vrácení peněz. Povinností zákonného zástupce je si účastníka bezodkladně převzít.

·  Zákonní zástupci táborníkovi zajistí odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého počasí.

Za nedodržení či úmyslné porušování táborových pravidel může být účastník potrestán napomenutím, podmínečným nebo úplným vyloučením z tábora. Zákonný zástupce je povinen při vzniku této situace účastníka vyzvednout bez nároku na vrácení finanční částky.

Předčasným ukončením akce ze strany účastníka nevzniká nárok na finanční náhradu.

 Zákonný zástupce vyplněním přihlášky dává souhlas s uveřejněním fotografií a videí v hmotné i nehmotné podobě z akcí pořádaných naší společností. Videa nebo fotografie pořízené rodiči ve výuce nesmí být vystavovány na internetu bez našeho souhlasu.