Pravidla programů pro děti (příměstský tábor "Malý kynolog", Zamávejme spolu s pejskem létu, Podzimní prázdniny s pejskem, Jarní prázdniny s pejskem).

1. Pohyb účastníka programu

 • ZÁKAZ běhání ve vnitřních prostorách. Účastník se pohybuje jen v areálu, opustit ho smí pouze pod dohledem vedoucího.
 • Účastníkovi je zakázán volný pohyb v areálu Skalka family park bez dozoru vedoucího, pohybuje se pouze v předem vymezených prostorách.
 • Po dobu konání programu mimo areál se účastník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost.


2. Chování účastníka programu

 • Je výslovně ZAKÁZÁNO fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům.
 • Je výslovně ZAKÁZÁNO manipulovat s cizími osobními předměty.
 • Je výslovně ZAKÁZÁNO přivézt na tábor alkohol, drogy, omamné látky, cigarety, erotické pomůcky, časopisy aj. s erotickou tematikou či zbraně. Také je výslovně ZAKÁZÁNA jejich konzumace či užívání. Při porušení tohoto bodu následuje okamžité vyloučení účastníka z programu.
 • Je výslovně ZAKÁZÁNO přivézt si na tábor nebo používat bez dozoru vedoucího nůž (jakéhokoliv typu) či zápalná zařízení. Při porušení tohoto bodu následuje okamžité vyloučení účastníka.
 • Účastník se chová ohleduplně k přírodě a svým chováním ji nijak nepoškozuje. Také nehladí bez svolení vedoucích cizí zvířata, a to ani v areálu Skalka family park Ostrava, a svým chováním je nijak neomezuje.
 • Účastník dodržuje pořádek a čistotu v areálu i jeho okolí.
 • Účastník je povinen dodržovat účinné zákony a předpisy ČR.
 • Ke všem dospělým a spoluúčastníkům včetně zvířat se účastník chová slušně a s pochopením, zdržuje se sprostých slov a násilného chování.
 • Účastník se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
 • Účastník pečuje o svěřené vybavení a užívá jej pouze k jeho danému účelu.
 • Poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení účastník ihned hlásí vedoucímu.
 • Účastník nesmí bez svolení využívat cizí majetek.
 • Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek ,či jinak vzniklé škody, musí zákonný zástupce účastníka finančně nahradit, pokud se na způsobenou škodu nevztahuje pojištění účastníka.
 • Účastník je povinen dodržovat harmonogram dne.
 • V průběhu programu se účastník řídí pokyny vedoucích.
 • Je zakázáno svévolné maření činnosti jednotlivci i skupinám.
 • Při činnosti ve skupinách se účastník od skupiny nesmí svévolně oddělit.
 • Pozdní příchody je zákonný zástupce povinen hlásit.


4. Stravování

 • Účastník konzumuje potraviny pouze v prostorech k tomu určených (např. jídelna).
 • Účastník má právo na dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne.
 • Účastník se řídí pravidly pro konzumaci a uchovávání vlastních potravin, které stanoví vedoucí podle podmínek daného programu (potraviny přivezené z domova i zakoupené během programu např. na výletě).


5. Péče o zdraví 

 •  Účastníkům je zakázáno užívání jakýchkoli návykových, omamných či psychotropních látek, včetně tabáku a alkoholu, stejně jako jejich držení.
 • Účastníkům je zakázána konzumace energetických nápojů včetně jejich držení.
 • Účastník dbá o svou osobní hygienu a neodhazuje odpadky mimo nádoby tomu určeny.

 •  Veškerá zranění, onemocnění a zdravotní obtíže nahlásí účastník neprodleně vedoucímu.
 • V případě závažnějšího onemocnění nebo zranění bude účastníkovi ukončen pobyt bez nároku na vrácení peněz. Povinností zákonného zástupce je si účastníka bezodkladně převzít.

 • Zákonní zástupci táborníkovi zajistí odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého počasí.

 • Za nedodržení či úmyslné porušování pravidel může být účastník potrestán napomenutím, podmínečným nebo úplným vyloučením z programu. Zákonný zástupce je povinen při vzniku této situace účastníka vyzvednout bez nároku na vrácení finanční částky.

 • Předčasným ukončením akce ze strany účastníka nevzniká nárok na finanční náhradu.

 Zákonný zástupce vyplněním přihlášky dává souhlas s uveřejněním fotografií a videí v hmotné i nehmotné podobě. Videa nebo fotografie pořízené rodiči během programu nesmí být vystavovány na internetu bez našeho souhlasu.