Smluvní podmínky 

výcvik a výchova psů

Smluvní podmínky pro přihlášení do Psí školky, Psí školky II. ,"Skupinový trénink", "Spolehlivý pes" a "Intenzivky", které pořádá provozovatel. Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem. Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:


· Smluvní strany

Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, DiS. se sídlem 5.května 5002/7 Ostrava-Třebovice 722 00, IČO 19475241 a objednatel.

· Přihlášení

Pro přihlášení může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz)

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká oběma stranám v okamžiku jejího doručení provozovateli závazná rezervace programu. Na základě této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k účasti na programu a k platbě. Smluvní vztah začíná odesláním závazné přihlášky.

V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž program omylem vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně a doloží ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např . bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.


·Cena

Cena programu je cena smluvní. Program "Psí školka" / "Psí školka II." / "Intenzivky" jsou komplexní a není tak možné přihlašovat se pouze na jednotlivé lekce / hodiny. Na "Skupinový trénink" je možno přihlásit se jak na komplexní kurz, tak i na jeho jednotlivé lekce. Cena je uvedena u jednotlivě vypsaných akcí na webových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) a považuje se za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele. 


· Změny služeb

Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodů vyšší moci.

V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, poníženou o počet případně odchozených lekcí a to bez zbytečného odkladu.


· Zrušení programu objednatelem a storno podmínky

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to  e-mailem, zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení termínu zrušení a zároveň tedy storno poplatku je rozhodující datum doručení provozovateli.

V případě zrušení účasti na programu více než 3 dny před začátkem kurzu (den začátku kurzu se tedy již nepočítá) si účtuje pořadatel akce storno poplatek ve výši 50% z ceny. Při pozdějším zrušení odpovídá storno poplatek 100%, tedy plné ceně uvedené za akci.

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O výměně účastníka akce je objednatel povinen informovat provozovatele nejpozději tři dny před zahájením dané akce.

Kvůli neúčasti objednatele na některé z lekcí nemá provozovatel povinnost poskytnout objednateli finanční náhradu.


· Zrušení programu provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:

Pokud objednatel vážně narušuje průběh programu a to zejména závažným porušováním smluvních podmínek včetně dohodnutých pravidel.
V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky). 

V těchto případech není provozovatel povinen vracet objednateli kurzovné.  

V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračovaní konání akce (tedy v důsledku tzv. vyšší moci). V takovém případě je provozovatel povinen poukázat vratnou částku kurzovného, poníženou o případný počet odchozených lekcí, na účet objednatele bez zbytečného odkladu.

Provozovatel je oprávněn zrušit program též pokud se na akci nepřihlásí dostatečný počet týmů (=člověk a pes).
V takovém případě je provozovatel povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele bez zbytečného odkladu.


· Další ujednání (pravidla)

Objednatel prohlašuje, že jeho štěně/pes má dokončeno povinné očkování a nevykazuje známky žádného infekčního onemocnění, kterým by mohlo nakazit ostatní psy. V opačném případě vzniká provozovateli nárok na vyloučení tohoto týmu bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

Objednatel nese odpovědnost za veškeré škody, které jeho pes způsobí (ať už na majetku nebo zdraví druhé osoby / provozovatele programu/ pronajímatele haly či na zdraví druhého psa). Zároveň souhlasí s pokutou ve výši 200,- za vyvenčení psa v hale a s přezutím do čistých bot bez špuntů (podmínky pronajímatelů haly).

Objednatel též souhlasí s případným užitím hmotných i elektronických fotografií či videozáznamů, pořízených během programu, pro účel propagace provozovatele.

Osoby mladší 18 let se mohou programu účastnit pouze v doprovodu zletilé osoby případně se souhlasem zákonného zástupce.


· Závěrečná ustanovení

Zasláním řádně vyplněné závazné přihlášky (elektronicky) bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami včetně storno podmínek a pravidel.

Objednatel souhlasí s použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz zpracování osobních údajů).