Smluvní podmínky podzimní prázdniny

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro dvoudenní akci (dále jen "Podzimní prázdniny s pejskem"), které pořádá provozovatel.

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná́ práva a povinnosti smluvních stran vzniklé́ na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:

· Smluvní strany

 • Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, se sídlem 5.května 5002/7 Ostrava-Třebovice 722 00, IČO 19475241.
 • Zákonný zástupce dítěte (dále jen "objednatel")

· Přihlášení k programu

Pro přihlášení dítěte k programu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz)

 • Elektronické přihlášení

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické́ přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká oběma stranám v okamžiku jejího doručení́ provozovateli závazná rezervace programu. Na základě̌ této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k účasti na programu a k platbě̌ se splatností 5 pracovních dnů. V případě hrazení programu třetí́ stranou (např. zaměstnavatelem objednatele) na základě̌ faktury vystavené́ provozovatelem, má́ rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

 • Smluvní vztah začíná odesláním závazné přihlášky. 

 • V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž̌ program vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně̌ a doloží ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně̌ uhrazenou částku, poníženou o náklady (např̌. bankovní́ poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

· Rozsah a cena služeb

 • Cena programu je cena smluvní. Plná cena programu dle ceníku na webových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
 • Cena programu zahrnuje pojištění dítěte, stravování (3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim po celý den), pedagogický a odborný dozor všech účastníků akce dle platných legislativních norem vztahujících se na dětské hromadné akce. Z účasti dítěte na programu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena programu nezahrnuje dopravu.
 • Nástup na program je ve čtvrtek a v pátek mezi 8:00 – 8:45 hodin. Ukončení programu ve čtvrtek je mezi 17:00 - 17:30 a v pátek mezi 15:00 – 16:OO hodin.

· Změny služeb

 • Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které́ úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodů vyšší moci.
 • V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní́ vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné́ výši a bez zbytečného odkladu.

· Zrušení programu objednatelem a storno podmínky

 • Objednatel je oprávněn zrušit smluvní́ vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to e-mailem, zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení terminu zrušení je rozhodující́ datum doručení́ provozovateli.
 • V případě zrušení účasti dítěte na programu do 18.10.2023 (včetně) si účtuje pořadatel akce storno poplatek ve výši 50% ceny. Při pozdějším zrušení odpovídá storno poplatek 100%, tedy plné ceně uvedené za akci.
 • Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje.
  O výměně účastníka akce je objednatel povinen informovat provozovatele nejpozději tři dny před zahájením dané akce.
 • V případě pozdějšího nástupu dítěte na program může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení určité části stravovacího limitu (50 Kč/den).
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději
  do 10 pracovních dnů od data pozdějšího nástupu dítěte.

· Zrušení programu provozovatelem

 • Provozovatel může zrušit smluvní́ vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:
 • Pokud dítě vážně narušuje průběh programu, a to zejména závažným porušováním nastavených pravidel.
 • V případě, že dítě̌ nesplňuje zdravotní́, fyzické́ či psychické́ požadavky pro účast na programu, určeném pro pobyt intaktních dětí, které́ jsou schopny se bez problémů přizpůsobit danému programu.
 • V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů̊ objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
 • V případě nenadálých okolností, které́ vznikly bez zavinění́ provozovatele a znemožňují pokračovaní́ konání́ akce (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
 • Provozovatel je oprávněn zrušit program, pokud se na akci přihlásí méně než 10 účastníků.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů.

· Reklamace služeb

 • V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci programu neodpovídá́ smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vzniká́ objednateli právo reklamace.
 • Objednatel je povinen připadnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu programu. Reklamaci je nutno provést elektronicky na e-mail: sepsemproradost@seznam.cz
 • Provozovatel je na základě̌ oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení́ takové́ reklamace ze strany objednatele.

· Další ujednání

 • Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré́ případné náklady nebo finanční́ postihy, které́ by v důsledku nedodržení́ tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.
 • V případě, že při nástupu na program budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění́ (včetně̌ výskytu vši dětské́ nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě̌ k  programu až̌ do plného uzdravení (či účinného odstranění́ pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění́ jakýchkoliv finančních nároků̊ ze strany objednatele.
 • Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které́ dítě̌ svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež̌ cenností, které́ si dítě̌ v průběhu programu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Objednatel bere na vědomí́, že mezi zakázané́ vybavení v rámci programu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně̌ (včetně̌ airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též̌ notebooky, tablety, iPady a přenosné́ videopřehrávače a televizní́ přijímače.
 • Objednatel dává́ provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření́ na závažné porušení́ pravidel (zejména se jedná o podezření́ z krádeže cizí́ věci či držení́ zakázaného vybavení. Při prokázání je nutné informovat Policii ČR.
 • Objednatel nese odpovědnost za škody, které́ dítě̌ v době̌ programu na táboře úmyslně̌ či z nedbalosti způsobí́ na vybavení zařízení́. V případě, že se na danou škodu nevztahuje pojištění pro dítě, je objednatel povinen uhradit finanční́ náklady na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení́ nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyčíslení výše škody.
 • K předčasnému přerušení či ukončení́ programu dítěte může dojit výhradně̌ v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě̌ jím podepsaného písemného souhlasu.
 • Objednatel souhlasí́ s případným užitím fotografií či videozáznamů zachycujících jeho dítě̌ v rámci propagace aktivit provozovatele.

· Závěrečná ustanovení

 • Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka programu (dítě̌).
 • Zasláním řádně vyplněné́ závazné přihlášky (elektronicky)  bere objednatel na vědomí́ a souhlasí́ s těmito smluvními podmínkami včetně storno podmínek.
 • Objednatel souhlasí́ s použitím osobních údajů̊ svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz zpracování osobních údajů).
 • Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.