Smluvní podmínky programy pro děti


Smluvní podmínky pro programy pro děti (Podzimní prázdniny s pejskem, Jarní prázdniny s pejskem, Zamávejme spolu s pejskem létu, Příměstský tábor "Malý kynolog"), které pořádá provozovatel.

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:

· Smluvní strany

 • Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, se sídlem 5.května 5002/7 Ostrava-Třebovice 722 00, IČO 19475241.
 • Zákonný zástupce dítěte (dále jen "objednatel")

· Přihlášení k programu

Pro přihlášení dítěte k programu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz)

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká oběma stranám v okamžiku jejího doručení provozovateli závazná rezervace programu. Na základě této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k účasti na programu a k platbě se splatností 5 pracovních dnů. V případě hrazení programu třetí stranou (např. zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury vystavené provozovatelem, má rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

Smluvní vztah začíná odesláním závazné přihlášky. 

V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž program vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně a doloží ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.


· Rozsah a cena služeb

 • Plná cena programu je uvedena u jednotlivě vypsaných akcí na webových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) a považuje se za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
 • Cena programu zahrnuje pojištění dítěte, stravování (3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim po celý den), odborný dozor. Z účasti dítěte na programu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění, dopravu a služby. 
 • Začátek a konec programu je uveden u jednotlivě vypsaných akcí na webových stránkách provozovatele (sepsemproradost.cz).

· Změny služeb

 • Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodů vyšší moci.
 • V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku uhrazenou objednatelem, poníženou o případný počet již absolvovaných dní na programu, a to bez zbytečného odkladu.


· Zrušení programu objednatelem a storno podmínky

 • Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to e-mailem, zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení termínu zrušení a zároveň tedy storno poplatku, je rozhodující datum doručení provozovateli. 
 • V případě zrušení účasti dítěte na programu dříve než 30 dní před jeho začátkem (den zahájení programu se tedy již nepočítá) si provozovatel neúčtuje žádný storno poplatek. 
 • V případě zrušení účasti dítěte na programu v období mezi 30.-15. dnem (včetně) před jeho začátkem (den zahájení programu se tedy již nepočítá) si provozovatel účtuje storno poplatek ve výši 50% ceny.
 • V případě zrušení účasti dítěte na programu v období mezi 14.-7. dnem (včetně) před jeho začátkem (den zahájení programu se tedy již nepočítá) si provozovatel účtuje storno poplatek ve výši 80% ceny.
 •  Při pozdějším zrušení odpovídá storno poplatek 100%, tedy plné ceně uvedené za akci.
 • Rozdíl mezi plnou částkou za akci, kterou uhradil objednatel a vzniklým storno poplatkem dle výše uvedených storno podmínek, zašle provozovatel zpět na účet objednatele bez zbytečného odkladu.
 • Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje.
  O výměně účastníka akce je objednatel povinen informovat provozovatele nejpozději tři dny před zahájením dané akce.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení účasti dítěte na programu bez zavinění na straně provozovatele nevzniká provozovateli povinnost vrátit objednateli zaplacenou částku, ani její poměrnou část. Jedná se například o: Rozhodnutí ukončení účasti na programu ze strany zákonného zástupce či porušení dohodnutých pravidel (kázeňské prohřešky jako krádež, fyzické či psychické napadení ostatních dětí aj..) 
 • V případě nevyčerpání některých služeb (např. pozdní příchod, vynechání aktivity, absence aj.) taktéž nevzniká nárok na vrácení částky.
 • Storno poplatky slouží k uhrazení všech vzniklých nákladů provozovatele po přihlášení dítěte objednatelem na program (pronájem prostor a vstupy na atrakce, strava, pojištění, nakoupený provozní materiál...).
 • Provozovatel ani objednatel nedokáže ovlivnit nenadálé okolnosti. Provozovatel se však snaží vyjít vstříc jak rodičům, tak i jejich dětem, a proto v případě storna z vážných důvodů (např. úmrtí v rodině, vážné nemoci - nikoli úrazy, nachlazení aj.) se snaží najít kompromis (po vzájemné dohodě a v případě volné kapacity například nabídne možnost změny termínu).

· Zrušení programu provozovatelem

 • Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:
 • Pokud dítě vážně narušuje průběh programu, a to zejména závažným porušováním smluvních podmínek nebo nastavených pravidel.
 • V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
 • V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na programu, určeném pro pobyt intaktních dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit danému programu.
 • V těchto případech není provozovatel povinen vracet objednateli uhrazenou částku ani její poměrnou část.

 • V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračovaní konání akce (tedy v důsledku tzv. vyšší moci). V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku uhrazenou objednatelem, poníženou o případný počet již absolvovaných dní na programu, a to bez zbytečného odkladu.
 • Provozovatel je oprávněn zrušit program též pokud se na akci přihlásí méně než 10 účastníků.
  V takovém případě je provozovatel povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele bez zbytečného odkladu.

· Reklamace služeb

 • V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci programu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vzniká objednateli právo reklamace.
 • Objednatel je povinen připadnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu programu. Reklamaci je nutno provést elektronicky na e-mail: sepsemproradost@seznam.cz
 • Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.


· Další ujednání

 • Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné náklady nebo finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.
 • V případě, že při nástupu na program budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k  programu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.
 • Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu programu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci programu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, iPady a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.
 • Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení pravidel (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci či držení zakázaného vybavení). Při prokázání je nutné informovat Policii ČR.
 • Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době programu úmyslně či z nedbalosti způsobí. V případě, že se na danou škodu nevztahuje pojištění pro dítě, je objednatel povinen uhradit finanční náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyčíslení výše škody.
 • K předčasnému přerušení či ukončení dítěte na programu může dojit výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.
 • Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů zachycujících jeho dítě v rámci propagace aktivit provozovatele.


· Závěrečná ustanovení

 • Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka programu (dítě).
 • Zasláním řádně vyplněné závazné přihlášky (elektronicky)  bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami včetně storno podmínek.
 • Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz zpracování osobních údajů).
 • Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.1.2024