Smluvní podmínky zájmový kroužek

Smluvní podmínky pro zájmový kroužek "Malý kynolog", který pořádá provozovatel.


Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem. Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:

  • Smluvní strany

Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, se sídlem 5.května 5002/7 Ostrava-Třebovice 722 00, IČO 19475241 a zákonný zástupce dítěte (dále jen "objednatel"). 

  • Přihlášení k programu

Pro přihlášení dítěte k programu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) . Smluvní vztah začíná odesláním závazné přihlášky.

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká oběma stranám v okamžiku jejího doručení provozovateli závazná rezervace programu. Na základě této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k platbě se splatností 5 pracovních dnů a také pokyny k účasti na programu. Součástí je též formulář o příchodech/odchodech dítěte na/z kroužku , který se objednatel zavazuje řádně vyplnit a zaslat s vlastnoručním podpisem elektronicky na emailovou adresu sepsemproradost@seznam.cz před začátkem konání kroužku. Bez tohoto formuláře není možno dítě na kroužek přijmout. 

V případě hrazení programu třetí stranou (např. zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury vystavené provozovatelem, má rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž program vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně a doloží ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

  • Rozsah a cena služeb

Cena programu je cena smluvní. Plná cena programu dle ceníku na webových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

Cena zahrnuje 15 lekcí, odborný dozor a veškeré pomůcky a materiály k jednotlivým aktivitám.

  • Změny služeb

Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodů vyšší moci.

V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku uhrazenou objednatelem, avšak poníženou o počet odchozených lekcí a to bez zbytečného odkladu.

  • Zrušení programu objednatelem a storno podmínky

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to e-mailem, zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

V případě zrušení účasti dítěte na programu do 3 dní (včetně) po konání první lekce v daném pololetí si provozovatel neúčtuje žádný storno poplatek. Při pozdějším zrušení odpovídá storno poplatek 100%, tedy plné ceně.

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O výměně účastníka akce je objednatel povinen informovat provozovatele nejpozději tři dny před zahájením dané akce.

  • Zrušení programu provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:

Pokud dítě vážně narušuje průběh programu, a to zejména závažným porušováním nastavených pravidel.

V případě, že dítě nesplňuje zdravotní,́ fyzické či psychické požadavky pro účast na programu, určeném pro pobyt intaktních dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit danému programu.

V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).

V těchto případech nevzniká objednateli nárok na vrácení financí.

Provozovatel je oprávněn zrušit program v případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračovaní konání akce (tedy v důsledku tzv. vyšší moci). V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku uhrazenou objednatelem, avšak poníženou o počet odchozených lekcí na účet objednatele a to bez zbytečného odkladu.

Provozovatel je oprávněn zrušit program též v případě, že se na akci přihlásí méně než 10 účastníků. V tomto případě je provozovatel povinen vrátit plnou částku na účet objednatele a to bez zbytečného odkladu.

  • Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci programu neodpovídá smluvním podmínkám nebo platným legislativním normám, vzniká objednateli právo reklamace.

Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu programu. Reklamaci je nutno provést elektronicky na e-mail: sepsemproradost@seznam.cz

Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

  • Další ujednání

Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné náklady nebo finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

V případě, že budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k programu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému lektorovi. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu programu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci programu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, iPady a přenosné videopřehrávače a televizní přijímače.

Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení pravidel (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci či držení zakázaného vybavení). Při prokázání je nutné informovat Policii ČR.

Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době programu úmyslně či z nedbalosti způsobí. Objednatel je povinen uhradit finanční náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyčíslení výše škody.

K předčasnému přerušení či ukončení programu dítěte může dojit výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů zachycujících jeho dítě v rámci propagace aktivit provozovatele.

  • Závěrečná ustanovení

Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka programu (dítě).
Zasláním řádně vyplněné závazné přihlášky (elektronicky) bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami včetně storno podmínek.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz zpracování osobních údajů). Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.