Smluvní podmínky exkurze

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro jednorázovou akci (dále jen "exkurze"), které pořádá provozovatel.

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé́ nazákladě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem
a objednatelem.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:

Smluvní strany

Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, DiS. se sídlem 5. května 5002/7, Ostrava – Třebovice 722 00, IČO 19475241.

Zákonný zástupce dítěte (dále jen "objednatel").

Přihlášení k programu:

Pro přihlášení dítěte k programu může objednatel využít elektronickou přihlášku
na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz).

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká oběma stranám v okamžiku doručení provozovateli závazná rezervace programu. Na základě této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k účasti na programu a platbě se splatností 5 pracovních dnů. Smluvní vztah vzniká odesláním závazné přihlášky.

V případě, že objednatel omylem zaplatí provozovateli za tentýž program vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně a doloží jí kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

Rozsah a cena služeb:

Cena programu je cena smluvní. Plná cena programu je uvedena u jednotlivě vypsaných exkurzí na webových stránkách (www.sepsemproradost.cz) a považuje se za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

Z účasti dítěte na programu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění, dopravu
a služby. Nástup na program je vždy dle určeného času a data, viz www.sepsemproradost.cz.

Změny služeb:

Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodu vyšší moci. V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku uhrazenou objednavatelem v plné výši a bez odkladu.

Zrušení programu objednatelem a storno podmínky:

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením programu
či v jeho průběhu a to e-mailem zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení storno poplatku je rozhodující datum doručení emailu provozovateli.

Pokud objednatel zruší smluvní vztah více než pět dní před konáním akce (včetně dne konání), provozovatel akce si neúčtuje žádný storno poplatek. Při zrušení pět a méně dní před konáním akce (včetně dne konání) odpovídá storno poplatek 100 %, tedy plné ceně uvedené za akci.

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O výměně účastníka je objednatel povinen informovat provozovatele nejpozději tři dny před zahájením dané akce.

Zrušení programu provozovatelem:

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:

  • Pokud dítě narušuje průběh programu, a to zejména závažným porušováním nastavených pravidel.
  • Pokud dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na exkurzi.
  • Pokud objednatel poskytl nepravdivé či neúplné údaje.
  • Pokud vznikly nenadálé okolnosti bez zavinění provozovatele znemožňující pokračování či začátek konání akce (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
  • Pokud se přihlásí méně než 10 účastníků.

Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů.

Reklamace služeb:

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci programu neodpovídá smluvním podmínkám nebo platným legislativním normám, vzniká objednateli právo reklamace.

Objednatel je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu programu. Reklamaci je nutno provést elektronicky na e-mail: sepsemproradost@seznam.cz. Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení reklamace ze strany objednatele.

Další ujednání:

Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné náklady nebo finanční postihy, které v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

V případě, že při nástupu na program budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k programu až do úplného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy) a to bez možnosti uplatnění jakýchkoli finančních nároků ze strany objednatele. Za ztrátu, poškození či krádež cenností, které má dítě v průběhu programu u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci programu patří alkohol, energetické nápoje, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.

Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení pravidel (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci či držení zakázaného vybavení). Při prokázaní je nutné kontaktovat Policii ČR. Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době programu úmyslně či neúmyslně z nedbalosti způsobí. Objednatel je povinen uhradit vzniklé finanční náklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyčíslení výše škody. 

K předčasnému přerušení či ukončení programu může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce dítěte nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nese za dítě odpovědnost pouze v době konání samotné exkurze včetně doby dopravy na místo exkurze.

Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamem zachycujících jeho dítěte v rámci propagace aktivit provozovatele.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka (dítě). Zasláním řádně vyplněné závazné přihlášky (elektronicky) bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami včetně storno podmínek.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz zpracování osobních údajů). Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.