Smluvní podmínky pro Psí školku

Smluvní podmínky pro přihlášení do "Psí školky" , kterou pořádá pořadatel.
Tyto smluvní podmínky pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem. Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:


· Smluvní strany

Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, se sídlem 5.května 5002/7 Ostrava-Třebovice 722 00, IČO 19475241 a objednatel.

· Přihlášení

Pro přihlášení do Psí školky může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz)

Elektronické přihlášení
Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká oběma stranám v okamžiku jejího doručení provozovateli závazná rezervace programu. Na základě této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k účasti na programu a k platbě se splatností 5 pracovních dnů. Smluvní vztah začíná odesláním závazné přihlášky.

V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž program omylem vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně a doloží ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např . bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.


·Cena

Cena programu (6 praktických lekcí) je cena smluvní. Program je komplexní a není tak možné přihlašovat se pouze na jednotlivé lekce. Plná cena programu dle ceníku na webových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.


· Změny služeb

Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodů vyšší moci.

V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.


· Zrušení programu objednatelem a storno podmínky

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to e-mailem, zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum doručení provozovateli.

V případě zrušení účasti na programu do 3.11.2023 (včetně) si účtuje pořadatel akce storno poplatek ve výši 50% ceny. Při pozdějším zrušení odpovídá storno poplatek 100%, tedy plné ceně uvedené za akci.

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje.
O výměně účastníka akce je objednatel povinen informovat provozovatele nejpozději tři dny před zahájením dané akce.

Kvůli neúčasti objednatele na některé z 6 lekcí nemá provozovatel povinnost poskytnout objednateli finanční náhradu.


· Zrušení programu provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:

Pokud objednatel vážně narušuje průběh programu a to zejména závažným porušováním smluvních podmínek včetně dohodnutých pravidel.
V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
V případě nenadálých okolností, které́ vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračovaní konání akce (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

Provozovatel je oprávněn zrušit program, pokud se na akci přihlásí méně než 4 týmy (=člověk a pes).
Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů.


· Další ujednání (pravidla)

Objednatel prohlašuje, že jeho štěně má dokončeno povinné očkování a nevykazuje známky žádného infekčního onemocnění, kterým by mohlo nakazit ostatní psy. V opačném případě vzniká provozovateli nárok na vyloučení tohoto týmu bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

Objednatel nese odpovědnost za veškeré škody, které jeho pes způsobí (ať už na majetku nebo zdraví druhé osoby / provozovatele programu/ pronajímatele haly či na zdraví druhého psa). Zároveň souhlasí s pokutou ve výši 200,- za vyvenčení psa v hale a s přezutím do čistých bot bez špuntů (podmínky pronajímatele haly).

Objednatel též souhlasí s případným užitím hmotných i elektronických fotografií či videozáznamů, pořízených během programu, pro účel propagace provozovatele.

Osoby mladší 18 let se mohou programu účastnit pouze v doprovodu zletilé osoby.

· Závěrečná ustanovení

Zasláním řádně vyplněné závazné přihlášky (elektronicky) bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami včetně storno podmínek a pravidel.

Objednatel souhlasí s použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz zpracování osobních údajů).