SMLUVNÍ PODMÍNKY - zamávejme spolu s pejskem létu

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro dvoudenní akci (dále jen "Zamávejme spolu s pejskem létu"), které pořádá provozovatel.

Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná́ práva a povinnosti smluvních stran vzniklé́ na zakladě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož̌ předmětem jsou příměstské tábory.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami:

· Smluvní strany

 • Pořadatel programu (dále jen "provozovatel") Vlasta Traganová, se sídlem 5.května 5002/7 Ostrava-Třebovice 722 00, IČO 19475241, DIČ XY
 • Zákonný zástupce dítěte (dále jen "objednatel")

· Přihlášení k programu

Pro přihlášení dítěte k programu může objednatel využít elektronickou přihlášku na internetových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz)

 • Elektronické přihlášení

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek elektronické́ přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odesláním, vzniká́ v okamžiku jejího doručení́ provozovateli závazná rezervace programu. Na základě̌ této závazné rezervace zašle provozovatel pokyny k účasti na programu a k platbě̌ se splatností 5 pracovních dnů. V případě hrazení programu třetí́ stranou (např. zaměstnavatelem objednatele) na základě̌ faktury vystavené́ provozovatelem, má́  rezervace platnost do data splatnosti této faktury.


 • V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž̌ program vícekrát, oznámí tuto skutečnost provozovateli písemně̌ a doloží ji kopiemi platebních dokladů. Provozovatel vrátí objednateli chybně̌ uhrazenou částku, poníženou o náklady (např̌. bankovní́ poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

· Rozsah a cena služeb

 • Cena programu je cena smluvní. Plná cena programu dle ceníku na webových stránkách provozovatele (www.sepsemproradost.cz) se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
 • Cena programu zahrnuje pojištění dítěte, stravování (3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim po celý den), pedagogický a odborný dozor všech účastníků akce dle platných legislativních norem vztahujících se na dětské hromadné akce. Z účasti dítěte na programu nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena programu nezahrnuje dopravu.
 • Nástup na program je mezi 7:30 – 8:30 hodin. Ukončení je následující den mezi 15:30 – 16:OO hodin.

· Změny služeb

 • Provozovatel je oprávněn změnit objekt konání programu v případech, které́ úmyslně nezpůsobil, tedy nastanou-li okolnosti, které mu brání uskutečnit program podle předem sjednaných podmínek nebo z důvodů vyšší moci.
 • V případě změny objektu konání programu je provozovatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li objednatel s touto změnou, je oprávněn smluvní́ vztah vypovědět. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné́ výši a bez zbytečného odkladu.

· Zrušení programu objednatelem

 • Objednatel je oprávněn zrušit smluvní́ vztah s provozovatelem před zahájením programu či v jeho průběhu, a to e-mailem, zaslaným na adresu sepsemproradost@seznam.cz. Pro určení terminu zrušení je rozhodující́ datum doručení́ provozovateli.
 • V případě zrušení účasti dítěte na programu do 25.8.2023 si účtuje pořadatel akce (sepsemproradost.cz) storno poplatek ve výši 50% ceny. Při pozdějším zrušení odpovídá storno poplatek 100%, tedy plné ceně uvedenou za akci. 
 • Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje.
  O výměně účastníka táboru je objednatel povinen informovat provozovatele táboru nejpozději tři dny před zahájením daného turnusu.
 • V případě pozdějšího nástupu dítěte na program může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení určité části stravovacího limitu (50 Kč/den).
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději
  do 10 pracovních dnů od data pozdějšího nástupu dítěte.

· Zrušení programu provozovatelem

 • Provozovatel může zrušit smluvní́ vztah s objednatelem před zahájením programu či v jeho průběhu v následujících případech:
 • Pokud dítě vážně narušuje průběh programu, a to zejména závažným porušováním nastaveného řádu.
 • V případě, že dítě̌ nesplňuje zdravotní́, fyzické́ či psychické́ požadavky pro účast na programu, určeném pro pobyt zdravých dětí, které́ jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
 • V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů̊ objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
 • V případě nenadálých okolností, které́ vznikly bez zavinění́ provozovatele a znemožňují pokračovaní́ konání́ tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
 • V případě zrušení programu provozovatelem dle čl. 6 bod 6.1.1.–6.1.5. může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné časti stravovacího limitu (50 Kč̌/den),.
 • Provozovatel je oprávněn zrušit program, pokud se na konkrétní́ turnus přihlásí méně než 10 účastníků.
 • Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů.

· Reklamace služeb

 • V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci programu neodpovídá́ smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vzniká́ objednateli právo reklamace.
 • Objednatel je povinen připadnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu programu. Reklamaci je nutno provést elektronicky na e-mail: sepsemproradost@seznam.cz,).
 • Provozovatel je na základě̌ oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení́ takové́ reklamace ze strany objednatele.

· Další ujednání

 • Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré́ případné náklady nebo finanční́ postihy, které́ by v důsledku nedodržení́ tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.
 • V případě, že při nástupu na program budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění́ (včetně̌ výskytu vši dětské́ nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě̌ k táborovému programu až̌ do plného uzdravení (či účinného odstranění́ pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění́ jakýchkoliv finančních nároků̊ ze strany objednatele.
 • Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které́ dítě̌ svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež̌ cenností, které́ si dítě̌ v průběhu programu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Objednatel bere na vědomí́, že mezi zakázané́ vybavení v rámci programu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně̌ (včetně̌ airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též̌ notebooky, tablety, iPady a přenosné́ videopřehrávače a televizní́ přijímače.
 • Objednatel dává́ provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření́ na závažné porušení́ táborového řádu (zejména se jedná o podezření́ z krádeže cizí́ věci či držení́ zakázaného vybavení – viz bod 8.4. Při prokázání je nutné informovat Policii ČR.
 • Objednatel nese odpovědnost za škody, které́ dítě̌ v době̌ programu na táboře úmyslně̌ či z nedbalosti způsobí́ na vybavení zařízení́. V případě, že se na danou škodu nevztahuje pojištění pro dítě, je objednatel povinen uhradit finanční́ náklady na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení́ nejpozději do 10 kalendářních dnů od vyčíslení výše škody.
 • K předčasnému přerušení či ukončení́ táborového programu dítěte může dojit výhradně̌ v doprovodu zákonného zástupce nebo na základě̌ jím podepsaného písemného souhlasu.
 • Objednatel souhlasí́ s případným užitím fotografií či videozáznamů zachycujících jeho dítě̌ v rámci propagace aktivit provozovatele.

· Závěrečná ustanovení

 • Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka programu (dítě̌).
 • Zasláním řádně vyplněné́ přihlášky (elektronicky) a potvrzením rezervace programu formou uhrazení plné́ ceny programu, bere objednatel na vědomí́ a souhlasí́ se smluvními podmínkami, storno podmínkami a stanoveným řádem.
 • Objednatel souhlasí́ s použitím osobních údajů̊ svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele (viz Prohlášení o zpracování osobních údajů).
 • Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
 • Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.7.2023 do 31.12.2023.